Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Spolek VE STŘEDU z.s., sídlem: Krkonošská 1109, 543 01 Vrchlabí, IČ: 043 46 599, zapsaný v rejstříku spolku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10236., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové adrese www.nadacnik.cz/pravni-dokumenty/vseobecne-obchodni-podminky.

2. Předmět VOP

2.1. Předmětem těchto VOP je bližší specifikace podmínek poskytování podlicencí k IS umístěné na internetovém portálu www.nadacnik.cz a závazek Uživatele, resp. Klienta používat IS dle těchto VOP a zároveň povinnost Klienta zaplatit podlicenční odměnu za poskytnutou podlicenci k IS.

2.2 VOP jsou nedílnou součástí každé ZPLS a PLS uzavřené mezi Smluvními stranami.

3. Definice pojmů ve VOP

3.1 V těchto VOP:

„Ceník“ je přehled výše podlicenčních odměn za placený přístup dle PLS, jež jsou závislé na časovém příp. objemovém rozsahu udělené podlicence.

„Cookies“ znamená speciální malý identifikační soubor dat, který IS odesílá do zařízení Uživatele, resp. Klienta, jehož Uživatel, resp. Klient používá pro práci na PS v Uživatelském účtu, resp. Klientském účtu IS.

„Dokument“ znamená výstup IS, který tvoří ucelená a vzájemně propojená data z IS a z údajů zadaných přes PS a zobrazující se v PS jako ucelená žádost, potvrzení, prohlášení apod.  

„Informace“ znamená jakékoli údaje (data, soubory) uložené Uživatelem, resp. Klientem do IS, vyjma Osobních údajů.

„IS“ znamená tu část Informačního systému Nadačník, který je webovou aplikací, počítačovým programem, umístěným na internetovém portálu Spolku na adrese www.nadacnik.cz, jež je přístupná po registraci a přihlášení. IS je ve výlučném vlastnictví Spolku. K jeho užívaní ze strany třetích osob je nutné předchozí uzavření PLS nebo ZPLS.

„Klient“ znamená třetí osobu, která za účelem využívání IS v rámci placeného přístupu uzavřela se Společností PLS. Klientem může být pouze fyzická osoba.

„LS“ znamená licenční smlouvu uzavřenou mezi Spolkem a Společností. Na základě LS je Společnost výhradním provozovatelem IS.

„Osobní údaje“ znamená osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které Uživatel, resp. Klient vloží do IS a Cookies.

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„PLS“ znamená podlicenční smlouvu určenou pro placený přístup upravenou mj. v ustanovení § 2363 ve vztahu k ustanovení § 2358 a násl. OZ, uzavřenou mezi Klientem a Provozovatelem.

„Podlicenční odměna“ znamená peněžitou odměnu za zřízení Klientského účtu, prostřednictvím něhož má Klient přístup k funkcím IS dle PLS.

„Prémiový účet“ znamená režim práce IS, do kterého má přístup Klient po vyslovení Souhlasu, po následné Registraci zadáním unikátních Přihlašovacích údajů, pokud tak již jako Uživatel neučinil před tím, a dále po uhrazení příslušné Podlicenční odměny dle Ceníku, viz též čl. 12.

„Provozovatel“ znamená Společnost, která má se Spolkem uzavřenou LS na provozování IS.

„Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména (loginu) v podobě adresy elektronické pošty Uživatele, resp. Klienta a hesla zvoleného Uživatelem, resp. Klientem, které uloží Uživatel, resp. Klient do DB při zřizování Uživatelského resp. Klientského účtu na PS, nebo heslo vygenerované automaticky systémem IS.

„PS“ znamená přístupovou webovou stránku/stránky, které jsou rozhraním IS pro aktivitu Uživatele, resp. Klienta v IS.

„Registrace“ znamená souhlas Uživatele, resp. Klienta s uložením Přihlašovacích a osobních údajů do IS prostřednictvím zaškrtnutí políčka vyjadřujícího souhlas s uložením těchto údajů do IS. Podmínkou úspěšné Registrace je udělení souhlasu s těmito VOP a s užitím a zpracováním Osobních údajů.

„Smluvní strany“ znamenají Provozovatele a podle kontextu Uživatele, resp. Klienta.

„Souhlas“ znamená právně závazné vyjádření souhlasu Uživatele, resp. Klienta s těmito VOP prostřednictvím zaškrtnutí políčka s označením „Přijímám Všeobecné obchodní podmínky“, před provedením Registrace.

„Spolek“ znamená neziskovou organizaci – zapsaný spolek VE STŘEDU z.s., sídlem: Krkonošská 1109, 543 01 Vrchlabí, IČ: 043 46 599, zapsaný v rejstříku spolku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10236.

„Uživatel“ znamená třetí osobu, která za účelem užívání IS v režimu ZP uzavřela se Společností ZPLS. Uživatelem může být pouze fyzická osoba.

„Uživatelský účet“ znamená část IS, do které má přístup Uživatel po vyslovení Souhlasu a po následné Registraci zadáním unikátních Přihlašovacích údajů.

„VOP“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky Společnosti.

„Vygenerování“ znamená funkci IS, která převede Formulář v Uživatelem, resp. Klientem vyplněné podobě do souboru ve formátu .pdf nebo v jiném formátu umožněném IS, který si může Uživatel, resp. Klient uložit na svém zařízení, popř. nechat zaslat na uvedenou adresu elektronické pošty.

„ZP“ znamená zkušební přístup, jež je součástí ZPLS.

„ZPLS“ znamená podlicenční smlouvu určenou pro ZP upravenou mj. v ustanovení § 2363 ve vztahu k ustanovení § 2358 a násl. OZ, uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem.

4. Uzavření smlouvy (PLS nebo ZPLS)

4.1 K uzavření ZPLS dochází Registrací Uživatele.

4.2 K uzavření PLS dochází Registrací Uživatele, při kterém je zvolena možnost vytvoření Prémiového účtu, jež obsahuje závazek uhradit příslušnou Podlicenční odměnu dle Ceníku.

4.3 Součástí PLS i ZPLS jsou tyto VOP, s nimiž Uživatel, resp. Klient před uzavřením PLS nebo ZPLS vyjádřil Souhlas.

5. ZPLS

5.1 Zájemce z řad třetích osob, který navštíví webové stránky www.nadacnik.cz má možnost využít služeb nabízených Spolkem bezplatně. Mezi tyto služby patří především poskytování informací z oblasti činností Spolku či činností třetích osob zabývajících se podobnou problematikou jako Spolek, tedy především z činností různých nadací, nadačních spolků a neziskových organizací pomáhajících potřebným. Dále má zájemce z řad třetích osob možnost využít IS provozovaného na základě LS Provozovatelem v rámci ZP, který je podmíněn uzavřením ZPLS.

5.2 Provozovatel poskytuje Uživateli zkušební podlicenci k IS a Uživatel tuto podlicenci přijímá, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP. Obsahem ZPLS je otevření ZP k IS Uživateli, jež obsahuje možnost využít IS k Vygenerování omezeného počtu Dokumentů, a to bezplatně.

5.3 Účelem ZPLS je především možnost bezplatného vyzkoušení IS uživatelem před uzavřením PLS.

5.4 ZPLS je uzavřena na dobu 14 dní. Další užívání IS je Uživateli umožněno pouze po uzavření PLS.  

6. PLS

6.1 Provozovatel poskytuje Klientovi časově omezenou podlicenci k IS a Klient tuto podlicenci na časově omezenou dobu přijímá, a to vše za podmínek uvedených v těchto VOP. Obsahem PLS je otevření placeného přístupu k IS Klientovi, tedy možnost využít IS k Vygenerování neomezeného počtu Dokumentů.

6.2 Uzavřením PLS se třetí osoba nebo Uživatel stává Klientem.

6.3 Uzavření PLS je zpoplatněno.

6.4 PLS je mezi Smluvními stranami uzavřena na dobu, kterou si volí Klient při jejím uzavírání. Klient bere na vědomí, že Provozovatel může PLS omezit též co se týká rozsahu, tj. počtu Vygenerovaných Dokumentů. Počet Vygenerovaných Dokumentů vážících se ke konkrétnímu Klientskému účtu je neomezen. Provozovatel je oprávněn jednostranně toto omezení zavést. Takové omezení je platné od doručení informace o tomto omezení na adresu elektronické pošty Klienta nebo potvrzením dialogového okna v PS Klientského účtu.

6.5 Klientovi bude umožněno Provozovatelem využívat IS dle PLS v rámci placeného přístupu až po připsání podlicenční odměny na účet Provozovatele.

6.6 Po připsání platby na účet Provozovatele nebo po potvrzení platby od poskytovatele platebních služeb je Klientovi bezprostředně umožněn PP na dobu, na níž je uzavřena PLS, dle podmínek uvedených v těchto VOP.

6.7 Provozovatel garantuje Klientovi dostupnost IS v rozsahu minimálně 95 % doby, na kterou je PLS poskytnuta. Do této doby se nezapočítává doba odstávek IS podle čl. 7 odst. 9 VOP.

7. Společná ustanovení VOP pro PLS a ZPLS, užívání IS

7.1 Provozovatel je oprávněn po vyčerpání ZPLS, resp. PLS, tj. po využití omezeného počtu Vygenerování Dokumentů, resp. po uplynutí doby, na níž byla podlicence udělena omezit přístup k užívání IS do takové míry, že Uživatel, resp. Klient bude moci pouze měnit své Přístupové údaje a nebude mít přístup k žádným zadaným Informacím do IS a k dalším funkcím IS.

7.2 Provozovatel se zavazuje vyvinout úsilí k ochraně Informací Uživatele, resp. Klienta vložených do DB či IS před zneužitím neoprávněnými osobami.

7.3 Uživatel resp. Klient nesmí zřídit v IS více než jeden Uživatelský, resp. Klientský účet. V případě, že tak učiní, má Provozovatel právo všechny účty takovému Uživateli, resp. Klientovi bez náhrady zrušit, příp. vystavit Uživateli, resp. Klientovi fakturu za podlicenci, kterou by potřeboval, aby mohl dle těchto VOP IS takovým způsobem využít.

7.4 Uživatel resp. Klient se zavazuje držet své přístupové údaje v tajnosti. Porušením této povinnosti nese mj. odpovědnost za škodu způsobenou Provozovateli.

7.5 Uživatel resp. Klient nemá právo udělit další podlicenci k ZPLS resp. k PLS. Za další podlicenci se považuje i umožnění vytváření Dokumentů jiné osobě, vyjma nezletilých rodinných příslušníků. Dále je umožněno v rámci ZPLS a PLS vytvářet Dokumenty ve prospěch rodinných příslušníků, které mají omezenou způsobilost právně jednat dle § 38 a násl. OZ, § 45 a násl. OZ, § 49 a násl. OZ nebo v případě § 55 a násl. OZ.

7.6 Uživatel, resp. Klient se zavazuje IS užívat pouze prostřednictvím PS způsobem neohrožujícím technické (softwarové nebo hardwarové) prostředky Provozovatele nebo užívané Provozovatelem. Zejména je zakázáno strojové užívání, tj. užívání tzv. softwarových robotů.

7.7 Uživatel resp. Klient se zavazuje zdržet se užívání IS v rozporu s dobrou vírou nebo záměrného poškozování IS.

7.8 Uživatel resp. Klient se zavazuje zdržet se obcházení softwarových nebo hardwarových ochranných prostředků IS.

7.9 Provozovatel má právo odstavit IS za účelem provedení jeho aktualizace nebo úpravy, přičemž se zavazuje informovat o tom Uživatele, resp. Klienta prostřednictvím PS.

7.10 Uživatel, resp. Klient bere na vědomí, že IS, jakýkoli grafický prvek IS, technická dokumentace IS, kódování IS nebo jiné autorské dílo obsažené v IS je autorským dílem, k němuž vykonává autorská majetková práva Spolek nebo Provozovatel.  

7.11 Uživatel, resp. Klient bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit obsah Dokumentu, nebo Informace, které Uživatel, resp. Klient do IS zadá nebo zvolí.

7.12 Uživatel, resp. Klient bere na vědomí, že IS je především editorem umožňujícím Vygenerování Dokumentů a zobrazujícím je Uživateli, resp. Klientovi.

7.13 Uživatel, resp. Klient se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním IS nevznikla žádná škoda, zejména je povinen škodám předcházet.

7.14 Uživatel, resp. klient si je vědom toho, že Provozovatel v žádném případě negarantuje úspěch podaných žádostí, jež byly Vygenerovány jako Dokumenty z IS v jednotlivých řízeních u poskytovatelů příspěvků, dotací apod., kterým jsou Dokumenty určeny. Stejně tak Provozovatel negarantuje správnost nahraných příloh a potvrzení, jež k žádostem (Dokumentům) připojuje Uživatel, resp. Klient.  

7.15 Uživatel, resp. klient má možnost přečíst si spotřebitelské recenze umístěné na webovém rozhraní prodávajícího. Důvěryhodnost recenzí je Provozovatelem ověřována tak, že každý klient po zakoupení služby dostane osobní mail s prosbou o zpětnou vazbu, kde má možnost vložit do formuláře mimo svých popsaných zážitků i fotografie. Formulář je uzpůsoben pro automatickou kontrolu e-mailové adresy kupujícího, kdy v případě shody je vyhodnoceno jako důvěryhodné.

8. Podlicenční odměna a platební podmínky

8.1 ZPLS je smlouvou bezúplatnou.

8.2 PLS je smlouvou úplatnou. Podlicenční odměna dle PLS je stanovena Ceníkem a je Klientem vybrána v rámci volby doby, na kterou se uzavírá PLS, v PS před uzavřením PLS.

8.3 Klient je informován o odměně za produkt. Součástí ceny je uveden způsob platby a formát doručení. Dále je Klient informován o formě přístupu a možnosti využívání včetně doby, pokud je omezena.

8.4 Podlicenční odměnu uhradí Klient Provozovateli na základě Provozovatelem vystavené faktury obsahujícím předepsané účetní náležitosti, a to ve lhůtách splatnosti, uvedených na takových dokladech.

8.5 Úhradu podlicenční odměny lze provést následovně:

  •     úhradou příslušené částky na účet Provozovatele
  •     on-line platbou prostřednictvím webové platební brány The Pay.

8.6 Podlicenční odměna se považuje za uhrazenou připsáním celé příslušné částky na příslušný účet Provozovatele.

8.7 Snížená cena v Ceníku je odvozena od standardní prodejní ceny uhrazené Klientem v posledních 30 dnech.

8.6. Opakované automatické platby

V případě objednání produktu s pravidelnou platbou zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.

Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny v ceníku na webovém rozhraní poskytovatele. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána dle zvoleného období měsíčně / ročně. Datum prvního stržení je vždy při objednávce a další platby vždy za měsíc nebo rok, dle volby klienta, nebo možností v nabídce poskytovatele. Na opakovanou platbu bude vždy klient upozorněn e-mailem 7 dní před stržením platby z karty.

Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou klientovi zasílány e-mailem. Pokud chce klient udělat změnu v nastavení opakovaných plateb nebo zrušení, tak se obrátí na prodávajícího e-mailem.

Údaje platební kartě zákazníka jsou uloženy u platební brány ThePay a ThePay s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

9. Odpovědnost za škodu

9.1 Uživatel, resp. Klient IS přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná jednání při užívání IS, a to zejména při zvolení, vyplnění a nastavení parametrů Dokumentů, stejně tak i v dalším užívání Dokumentu.

9.2 Uživatel, resp. Klient činí nesporným, že vzhledem k charakteru a účelu IS nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou Uživateli, resp. Klientovi v důsledku jakéhokoli použití IS.

9.3 Uživatel, resp. Klient prohlašuje, že je mu znám obsah ustanovení § 1753 OZ. Uživatel, resp. Klient činí nesporným, že žádné ustanovení tohoto článku VOP není pro něj překvapivým ustanovením.

10. IS

10.1 Uživatel, resp. Klient a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoli Informace vložené Uživatelem, resp. Klientem do IS jsou části IS shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí DB Provozovatele, aniž by jednáním Uživatele, resp. Klienta popsaným v tomto ustanovení VOP vzniklo jakékoli právo k DB.

11. Odstoupení od smlouvy, reklamace

11.1 Uživatel má právo odstoupit od ZPLS kdykoli bez udání důvodu, a to zasláním projevu své vůle odstoupit od ZPLS ze svého registračního e-mailu Provozovateli. Provozovatel přijetí takové zprávy Uživateli potvrdí. Přijetím odstoupení od ZPLS je ukončeno využívání veškerých služeb poskytovaných Provozovatelem.

11.2. Klient má právo odstoupit od PLS ve lhůtě 14 dní od uzavření PLS bez udání důvodu, a to zasláním projevu své vůle odstoupit od PLS ze svého registračního e-mailu Provozovateli, přičemž Klient v tomto e-mailu uvede i účet, na který si přeje zaslat vrácenou Podlicenční odměnu. Provozovatel přijetí takové zprávy Klientovi potvrdí. Do deseti pracovních dní pak Provozovatel vrátí Klientovi Podlicenční odměnu.

11.2 Klient je oprávněn reklamovat vady poskytované služby v režimu PP bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to buď písemně na adrese Společnosti nebo prostřednictvím elektronické pošty spojeni@nadacnik.cz. Provozovatel má povinnost se oprávněnou reklamací zabývat a řešit ji v souladu s platnými právními předpisy prodloužením doby PP nebo vrácením Podlicenční odměny či její části.

12. Osobní údaje

12.1 Součástí těchto VOP je Souhlas s poskytnutím osobních údajů a Souhlas se zpracováním souborů cookies. Dále viz tyto dokumenty.

13. Informace pro spotřebitele

13.1 Součástí těchto VOP jsou také Informace pro spotřebitele podle ustanovení § 1811 a násl. OZ.

14. Změna obchodních podmínek

14.1 Uživatel, resp. Klient bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá ZPLS a PLS v běžném obchodním styku s větším počtem osob a ZPLS a PLS jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením ZPLS nebo PLS vyplývala rozumná potřeba pozdějších změn těchto VOP.

14.2 Smluvní strany se tímto dohodly na tom, že Provozovatel může VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, včetně změn v rozsahu poskytnutých licencí dle ZPLS a PLS, co se týká počtu Vygenerování Dokumentů, případně časového rozsahu, na který byla PLS udělena. Smluvní strany ujednávají, že změněné VOP budou Uživateli resp. Klientovi odeslány na adresu elektronické pošty uvedenou v Přihlašovacích údajích určených pro Registraci. Uživatel vzhledem k tomu, že je ZPLS bezúplatnou, nemá možnost odmítnout změnu VOP. Klient má právo v případě změny VOP tyto změny VOP odmítnout, a tím vypovědět stávající závazek mezi ním a Provozovatelem. Výpovědní doba je shodně stanovena na dobu 14 dní. Po uplynutí této doby bude Klientovi jeho placený přístup ukončen a Klient bude mít přístup pouze ke změnám Přihlašovacích údajů. Klient se později může rozhodnout přistoupit na nové, resp. aktualizované VOP a uzavřít s Provozovatelem novou PLS.

15. Rozhodné právo

15.1 Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

15.2 Jakékoli spory vzniklé na základě ZPLS či PLS nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

16. Závěrečná ustanovení VOP

16.1 Poskytovatele zastupuje jednatelka, Mgr. Kateřina Pelcová, tel.č.: +420 608 048 009,

e-mail: katerina.pelcova@nadacnik.cz.

16.2 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2016.