Informace pro spotřebitele

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

dle ustanovení § 1811 OZ

Provozovatel tímto informuje Uživatele, resp. Klienty, že:

 1. Adresa pro doručování písemností Provozovateli je Osadní 869/32, 170 00 Praha.

 2. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je: spojeni@nadacnik.cz.

 3. Podlicenční odměna Provozovatele je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše je stanovena Ceníkem dostupným na webových stránkách www.nadacnik.cz.

 4. Klient je povinen uzavřením PLS uhradit Provozovateli podlicenční odměnu on-line platbou prostřednictvím webové platební brány nebo úhradou na bankovní účet Poskytovatele č. 2201030651/2010 vedeném u Fio banka, a.s., a to s variabilním symbolem, který je uveden v potvrzení doručeném/zobrazeném Klientovi.

 5. Vzhledem k charakteru užívání IS nevznikají Uživateli, resp. Klientovi žádné náklady na dodání.

 6. Ke správnému užívání IS je nutný přístup k internetu prostřednictvím internetového prohlížeče Chrome, Firefox, Edge, Safari, IE, a to vždy v poslední dostupné verzi.

 7. Uživateli, resp. Klientovi nevznikají při užití komunikačních prostředků na dálku vůči Poskytovateli žádné náklady.

 8. Údaje o uzavření ZPLS a PLS mezi Uživatelem, resp. Klientem a Provozovatelem jsou uloženy v IS a jsou tak Uživateli, resp. Klientovi dostupné prostřednictvím Provozovatele.

 9. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 10. Proces uzavření smlouvy je uveden ve všeobecných obchodních podmínkách.

 11. Provozovatel dodržuje právní předpisy platné v České republice.

 12. Provozovatel kromě mimosoudního řešení sporů ČOI nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

 13. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady aplikace IS lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem.

 14. Provozovatel v žádném případě negarantuje úspěch podaných žádostí, v jednotlivých řízeních u poskytovatelů příspěvků, dotací apod., kterým jsou žádosti určeny. Stejně tak Provozovatel negarantuje správnost nahraných příloh a potvrzení, jež k žádostem připojuje Uživatel, resp. Klient.

 15. Uživatel, resp. Klient bere na vědomí, že charakter poskytované služby na základě ZPLS a PLS spadá pod ustanovení § 1837 písm. l) OZ, a tedy jako spotřebitel nemá právo odstoupit dle ustanovení § 1829 a násl. OZ od ZPLS či PLS.

 16. Klient je oprávněn reklamovat vady poskytované služby dle VOP.

 17. Definice pojmů:

 • „Ceník“ je přehled výše podlicenčních odměn za placený přístup dle PLS, jež jsou závislé na časovém příp. objemovém rozsahu udělené podlicence.
 • „IS“ znamená tu část Informačního systému Nadačník, který je webovou aplikací, počítačovým programem, umístěným na internetovém portálu Spolku na adrese www.nadacnik.cz, jež je přístupná po registraci a přihlášení. IS je ve výlučném vlastnictví Spolku. K jeho užívaní ze strany třetích osob je nutné předchozí uzavření PLS nebo ZPLS.
 • „Klient“ znamená třetí osobu, která za účelem využívání IS v režimu placeného přístupu uzavřela se Společností PLS. Klientem může být pouze fyzická osoba.
 • „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • „PLS“ znamená podlicenční smlouvu určenou pro placený přístup upravenou mj. v ustanovení § 2363 ve vztahu k ustanovení § 2358 a násl. OZ, uzavřenou mezi Klientem a Provozovatelem.
 • „Podlicenční odměna“ znamená peněžitou odměnu za zřízení Klientského účtu, prostřednictvím něhož má Klient přístup k funkcím IS dle PLS.
 • „Provozovatel“ znamená Společnost, která má se Spolkem uzavřenou LS na provozování IS.
 • „Spolek“ znamená neziskovou organizaci – zapsaný spolek VE STŘEDU z.s., sídlem: Krkonošská 1109, 543 01 Vrchlabí, IČ: 043 46 599, zapsaný v rejstříku spolku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10236.
 • „Uživatel“ znamená osobu, která za účelem užívání IS v režimu ZP uzavřela se Společností ZPLS. Uživatelem může být pouze fyzická osoba.
 • „ZP“ znamená zkušební přístup, jež je součástí ZPLS.
 • „ZPLS“ znamená podlicenční smlouvu určenou pro ZP upravenou mj. v ustanovení § 2363 ve vztahu k ustanovení § 2358 a násl. OZ, uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem.